Bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/BGD ĐT-BNV ngày 14/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các đơn vị công lập.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21, 22, 23/2015/BGD ĐT-BNV ngày 16/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các đơn vị công lập.

Căn cứ Công văn số 5366/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ ngày 15 tháng 11  năm 2016 cho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 4519/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8  năm 2017 và công văn số 4013/BGDĐT-NGCBQLGD về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 8 năm 2017 cho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 2186, 2188, 2189/QĐ-BGD ĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Thực hiện Quyết định số 2509, 2510, 2558/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông;

Thực hiện Quyết định số 2513, 2512, 2511/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở;

Thực hiện Quyết định số 2516, 2515, 2514/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông, cụ thể như sau:

  1. Các lớp bồi dưỡng:
    1.  Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông (THPT):

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THPT hạng I (là điều kiện bắt buộc để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I), dành cho đối tượng là: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THPT, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II (là điều kiện bắt buộc để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II), dành cho đối tượng là: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THPT, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THPT hạng III (là điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III), dành cho đối tượng là: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THPT, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III.

1.2. Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở (THCS):

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS hạng I (là điều kiện để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I), dành cho đối tương là: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II (là điều kiện để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II), dành cho đối tượng là: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

* Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS hạng III (là điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III), dành cho đối tượng là: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.

1.3. Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học (TH):

* Lớp bồi dưỡng giáo viên TH hạng II (là điều kiện để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II), dành cho đối tượng là: Giáo viên TH hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp TH, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng III hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III (là điều kiện để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III), dành cho đối tượng là: Giáo viên TH hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp TH, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng III, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng III;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng IV (là điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV), dành cho đối tượng là: Giáo viên TH hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp TH, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên TH  hạng IV.

1.4  Lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non (MN):

* Lớp bồi dưỡng giáo viên MN hạng II (là điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên MN hạng II), dành cho đối tượng là: Viên chức hiện đang công tác tại cở sở giáo dục MN công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II hoặc đăng giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc tương đương đủ từ 3 năm trở lên mà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN

* Lớp bồi dưỡng giáo viên MN hạng III (là điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên MN hạng III), dành cho đối tượng là: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV hoặc tương đương đủ 2 (hai) năm trở lên, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III.

* Lớp bồi dưỡng giáo viên MN hạng IV (là điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên MN hạng IV), dành cho đối tượng là: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác  tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh GVMN hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV.

2. Chương trình bồi dưỡng:

Thực hiện chương trình giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo quy định của                  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức khai giảng hàng tháng

- Địa điểm tổ chức bồi dưỡng:

        + Tại Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

        + Linh hoạt theo yêu cầu của đơn vị.

4. Kinh phí : 2.500.000VNĐ/01 học viên/01 khóa học (Đối với lớp học tại Hà Nội)

       Kinh phí trên bao gồm: học phí, chứng chỉ cho mỗi học viên

5. Hồ sơ đăng ký học:   + Đơn đăng ký tham gia khóa học (theo mẫu)

                                     + 2 ảnh 4x6

                                     + Bằng công chứng (cao nhất)

                              + Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (công chứng)

                                      + Quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc (công chứng).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *